Imamo samo 1 planet!

Cilji projekta

  • podpreti izvajanje Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 2020 (OP TGP 2020) in Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008−2016 (AN URE), ki sta ključna načrta za doseganje ciljev po Odločbi 406/2008/ES;
  • zmanjšati vrzeli pri izvajanju OP TGP 2020, kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030;
  • povečati kadrovske zmogljivosti in kompetence, ki bodo omogočile kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem zmanjšanje emisij TGP do leta 2030;
  • usposabljanje kadrov za hitrejši prehod v nizkoogljično družbo (NOD);
  • zagotoviti zmanjšanje emisij na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo idr.;
  • omogočiti aktivacijo in uporabo drugih, komplementarnih virov financiranja ukrepov;
  • povečati stroškovno učinkovitost pri izvajanju ukrepov, doseči večje dodatne koristi in hitrejše izvajanje ukrepov.

Partner

Spletno mesto

www.care4climate.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Kako snujemo projek